ข้อกำหนดของที่ดิน

 • ที่ดินต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และอยู่ในรัศมีที่บริษัทฯกำหนด นอกเหนือจากเขตที่กล่าวนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการ ได้ หรือท่านจะต้องเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง

 • ท่านต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หรือจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้บริษัทฯ เข้าปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

 • ต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อ เข้าถึงได้โดยสะดวก และมีสายเมนของไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดิน

 • ดำเนินการถมหรือปรับที่ดินให้มีระดับเรียบสม่ำเสมอ ตัดหญ้ารก ต้นไม้ ขุดตอไม้ เก็บขยะ ตลอดจนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (ถ้ามี) และขนออกนอกบริเวณที่ปลูกสร้างให้เรียบร้อย ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง

 • ที่ดินที่จะก่อสร้างต้องมีที่สำหรับกองวัสดุเพื่อการก่อสร้าง และจะต้องมีที่พอสำหรับปลูกบ้านพักคนงาน  หากที่ดินที่จะก่อสร้างไม่มีพื้นที่ดังกล่าวลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

 • ในกรณีที่ต้องมีการขออนุญาตผ่าน ทางเข้าออกเขตก่อสร้างและ/หรือต้องมีการเสียค่าอนุญาต หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการผ่านทางเข้าออกเขตก่อสร้าง ท่านต้องรับเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตและ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 • ในกรณีที่ที่ดินของท่านมีรั้วหรือกำแพงเดิมอยู่ หากกำแพงรั้วของท่านเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เช่น การตอกเข็ม หรือการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปของบริษัทฯ ท่านจะต้องดำเนิน การตามที่บริษัทฯ แนะนำ ไม่ว่าจะเป็นการทุบรั้วออกบางส่วนหรือทุบทั้งหมด

การจองแบบบ้านและเซ็นสัญญา

 • ลูกค้าที่มีความประสงค์จะสร้างบ้านกับทางบริษัทฯจะต้องเข้ามาเลือกแบบบ้านหรือนำแบบบ้านมายังบริษัทฯเพื่อบริษัทฯจะได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ไปพบ  หรือสำรวจพื้นที่  ทางบริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวน 2,000.00 บาท เป็นค่าบริการ  และลูกค้าสร้างบ้านกับเราเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปหักกับค่าก่อสร้าง

 • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะให้ทางบริษัทฯ ปรับแบบหรือออกแบบให้ใหม่ ลูกค้าจะต้องวางเงินมัดจำกับทางบริษัทฯดังนี้

  1. กรณีปรับแบบจากแบบมาตรฐาน จำนวน 10,000.00 บาท
  2. กรณีออกแบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า จำนวน 50,000.00 บาท

  บริษัทฯจะดำเนินการออกแบบร่าง ประกอบด้วย แปลน รูปด้าน  อย่างคร่าวๆเพื่อให้ลูกค้า พิจารณา

 • การจองแบบบ้านเมื่อลูกค้าตกลงที่จะให้บริษัทฯทำการก่อสร้างบ้านให้ ลูกค้าจะต้องวางเงินจองค่าก่อสร้างจำนวน 50,000.00 บาท  และเมื่อลูกค้าได้ดำเนินการวางเงินจองแล้ว  ทางบริษัทฯจะดำเนินการเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

 • หลังจากที่บริษัทฯได้ดำเนินการเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าเข้ามาทำสัญญาก่อสร้าง เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนิน การยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้าง ขอมิเตอร์ประปา และไฟฟ้าชั่วคราว  และเริ่มการก่อสร้างต่อไป

  เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันทำสัญญา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
  3. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าจริง จำนวน 4 ชุด